ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր էջ
  Բառարան  
 
Միաձայնություն

   Միաձայնությունը վերա- բերում է Խորհրդում մաս- նակցող բոլոր անդամ պետություններին ներկա- յացվող պահանջի վերաբեր- յալ համաձայնության ձեռք- բերում նախքան առաջարկի ընդունումը: Եվրոպական միասնական ակտից ի վեր, միաձայնության պահանջը կիրառվել է ավելի սահմա- նափակ թվով ոլորտներում ի համեմատություն նախ- կինի: Առաջին հենասյան համատեքստում կիրառվում է որակյալ մեծամասնու- թյամբ քվեարկությունը:
 
 
   Բարձրորակ և ճշգրիտ թարգմանություն ունենա- լու համար անհրաժեշտ է կատարել տեքստի վերլու- ծություն, ինչպես նաև բազային միավորի՝ նախա- դասության բաղադրիչների վերլուծություն:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության
ակունքներ
    Թարգմանությունների
կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների
ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունը
 
     «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանու- թյունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ արդարադատության նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2008 թվականին փետրվարի 22-ի ՀՀ կառավարության N 163-Ն որոշմամբ։
     Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունն է ապահովել ՀՀ իրավական ակտերի և ԵՄ իրավական ակտերի որակյալ թարգմանությունը համապատասխանաբար անգլերենով և հայերենով և թարգմանված իրավական ակտերի հանրամատչելիությունն ինտերնետային կայքի միջոցով:
       
Թարգմանություններ
     ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ)
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
     ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
Եվրոպական միությունում դեղերի ոլորտը կարգավորող կանոններ
Պատշաճ արտադրական գործունեության (ՊԱԳ) ԵՄ ուղեցույց
ENG ՀԱՅ
 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅՈՒՄ
ՋԱՌ-ՖՍԼ 3. Թռիչքային անձնակազմի անդամների (բժշկական) վկայագրում
ENG ՀԱՅ
 
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԹԻՎ R (99) 19 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ENG ՀԱՅ
 
  Նորություններ
  15.08.2014  
 
    Թվինինգը տեխնիկական աջակցության գործիք է, որը հնարավորություն է ընձեռնում շահառու երկրի պետական մարմնին անմիջական համագործակցություն հաստատել ԵՄ անդամ պետության համապատասխան մարմնի հետ՝ ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունների զարգացման, աշխատանքային մեթոդաբանության կատարելագործման և նմանատիպ այլ նպատակներով:     >>>
       
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am